"Det räcker nu!" 

(Om du känner likadant borde du läsa vidare och ta del av allt material. Enade Sverige kan vara partiet du har letat efter!)

Enade Sverige ställer upp i alla kommande val 2022 och vi vill genomföra stora förändringar i frågor där flertalet regeringar nu fört oss dit vi nu befinner oss dvs väldigt nära total samhällskollaps. För att rösta på Enade Sverige i valet 2022 tar man en blank valsedel och skriver: Enade Sverige

Läs vår snabbcheck på Enade Sveriges kärnfrågor:

ENADE SVERIGE VILL:
  • AVSLUTA ALLA CORONARESTRIKTIONER
  • ÅTERGÅ TILL DE NORMALA
  • BETALA UT SKADESTÅND TILL SVENSKA FOLKET
  • DÖMA ANSVARIGA MAKTHAVARE FÖR ALLA BROTT SOM BEGÅTTS UNDER PERIODEN SOM COVID-19-KAOSET PÅGÅTT.
  • ANALYSERA ALLA MAINSTREAM JOURNALISTERS ARTIKLAR OCH EXPONERA DOM PÅ INDIVIDNIVÅ OCH DERAS ÄGARDIREKTIV.
  • ÅTERINFÖRA TJÄNSTEMANNAANSVARET FULLT UT OCH ANAMMA FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN
  • ÅTERINFÖRA EN SVENSK RIKSRÄTT DÄR MAKTHAVARE/TJÄNSTEMÄN KAN DÖMAS TILL STRÄNGA STRAFF
  • FÖRBJUDA ALLA SOCIALA MEDIER SOM GODTYCKLIGT CENSURERAR OCH GÖR INSKRÄNKNINGAR PÅ YTTRANDEFRIHETEN. ENADE SVERIGE FÖRORDAR NYA SOCIALA MEDIER SOM VÄRNAR FOLKS RÄTT ATT YTTRA SIG.


Det bör betalas ut skadestånd till alla svenska medborgare pga vilseledning, skrämselpropaganda och coronarestriktioner som lamslagit många branscher, gjort folk arbetslösa och försatt företag i konkurs. Regeringen, riksdag och massmedia är tillsammans ansvariga för detta manipulativa propagandaspel allt för att bibehålla problemformuleringsmakten för samhället. Fakta är bara kall fakta och jämför man dödstalen med föregående 20 år så var 2020 ett med färre dödsfall än flera av de senaste 20åren. Detta är det knäpptyst om i massmedia. Dessa siffror är från SCB och statens egna Statistiska Centralbyrå. Under 2020s första hälft dödades många äldre svenskar systematiskt där man gav dom morfin som är andningshämmande när de istället hade behövt få syrgas, vätska och näring för att överleva. Ett folkmord i tusentalsklassen i Sverige 2020 (!) ja ni hör ju själva. Det gavs till och med order om att ge palliativ vård till patienter som ansågs vara sköra. Denna pandemi är ett enda fulspel från början till slut. Ett virus som inte dödar nämnvärt många i ett Sverige där antalet IVA-platser minskat avsevärt sista tiden - där vården redan innan "pandemin" gick på knäna. Lägg till en hel del förljugna fake news artiklar där man vinklat reportage som påskiner en helt kaotisk samtid. Allt handlar om kontroll. En pandemilag klubbades igenom av riksdagen och på mindre än ett år togs vacciner fram av vinstmaximerande läkemedelstillverkare. Pressen i massmedia för att förmå så många som möjligt att vaccinera sig inte bara en gång utan flera gånger har varit konstant sista halvåret. Ser man på allt detta som faktiskt hänt sista året och några månader så ser det ut att vara en enda stor cirkus. Visst det dör människor dagligen i normalfall även innan covid-19 men nu med covid-19 tillskrivs de flesta dödsfall vara covid-19 relaterade. Allt för att statistiken skall se alarmerande ut och för att hålla folket i rädsla.  Enade Sverige kommer hålla samtliga makthavare ansvariga för detta kaos och i en framtida riksrätt kommer varje enskilt fall gås igenom noggrant för att verkligen se till att de som varit mest drivande skall få de hårdaste straffen. Tjänstemannaansvaret är redan genomklubbat i riksdagen men Socialdemokraterna drar det i långbänk allt de förmår för dom vet om vad som väntar när detta slutligen införs.

Bosse Jonsson 2021-05-12

STRÄNGA STRAFF FÖR BROTT MOT BARN - STOPPA MÄNNISKOHANDELN OCH RÄDDA BARN FRÅN SMUGGLARE OCH PEDOFILNÄTVERK

Våra barn är det viktigaste vi har. Barn skall skyddas och tillåtas vara just barn. Den som förgriper sig på ett barn eller begår andra brott mot ett barn bör i regel straffas hårdare än om brottsoffret vore vuxen. Enade Sverige vill verka för extremt hårda straff på våldtäkt av barn och där ge barnets föräldrar möjlighet att vara med och påverka straffets natur. Enade Sverige vill alltså rädda bortrövade och utsatta barn som hamnat i händerna på människosmugglare och pedofilnätverk. Vi vill bilda en ny specialstyrka bestående av de bästa poliserna och militärerna vi har i Sverige för att användas vid särskilda insatser av svårare karaktär t.ex vid tillslag mot pedofilnätverk, kriminella klaner och grupperingar och annan tungt beväpnad kriminalitet. 

Bosse Jonsson 2021-05-12                                

STOPPA MASSINVANDRINGEN OCH PÅBÖRJA EN MASSÅTERVANDRING

Enade Sverige vill genomföra en omfattande folkräkning för att se hur stor andel vi etniska svenskar utgör av Sveriges totala befolkning - detta för att veta hur stor andel icke-svenskar som skall återvandra. Jag menar att regeringarna, myndigheter och massmedia har ljugit om mängden invandrare som kommit till Sverige. Sverige är Svenskarnas land och etniska svenskar skall ALLTID utgöra majoritetsbefolkningen. Minst 75% skall vara etniska svenskar av den totala folkmängden. Detta medför påtvingad återvandring i händelse av att svenskarna skulle vara färre än 75%. Resterande människor kommer från övriga världen och är personer som har tagit seden dit dom kommit dvs de har anpassat sig till vårt sätt att leva och finansierar sitt eget leverne samt bidrar till samhället och har svurit en trohetsed till Sverige där man förbinder sig att följa våra lagar och seder och inte begår brott. Vi kommer stoppa all möjlighet att söka asyl på plats i Sverige och endast tillåta asylansökningar vid Sveriges ambassad eller konsulat i andra länder. Enade Sverige vill se till att Polisen ges resurser nog för att gripa och utvisa importerade kriminella nätverk och grupperingar till deras ursprungsland och därefter ge varje individ inreseförbud till Sverige. Dom har ingenting att göra i vårt land. Vi vill ha ökad gränsbevakning och hårdare kontroller för att ta sig in i landet.

Bosse Jonsson 2021-05-12

GÖRA EN SWEXIT OCH FÖRBÄTTRA SVERIGES RELATIONER MED ANDRA LÄNDER

Vi vill att Sverige lämnar EU så snart det bara är möjligt. Vi vill att Sverige är ett självständigt land där vi kan skriva våra egna lagar utan påtryckningar från Europa och övriga världen. Vi vill att Sverige skall bli en stark nation med väldigt hög grad av självförsörjning. Enade Sverige vill ingå samarbete med de nationer vi själv anser vara fördelaktigt utan restriktioner från överstatligheten i Bryssel. Sverige har idag en dålig relation med ett flertal starka länder där vi istället borde verka för en bättre kontakt länderna emellan än att som idag göra allt för att försämra relationerna via korrupta politiker och massmedier. Enade Sverige sträcker härmed ut en öppen hand till Ryssland, Vitryssland, Indien, Kina, Nordkorea, Israel och USA. Men även till de nordiska länderna och övriga grannländer i regionen t.ex Estland, Lettland, Litauen och Polen. Sverige skall vara en god granne som står på egna ben och som kan agera samarbetspartner i mångt och mycket. Enade Sverige vill att landet skall vara en nation där medborgarna känner stolthet och en stark fosterlandskänsla. Vi är även för att lämna FN och WHO som vi anser vara rena globalistiska skurkorganisationer.

Bosse Jonsson 2021-05-12

BANKREFORM & BEVARA KONTANTERNA

Vi vill att Sverige byter ut dagens banksystem som är skuldbaserat och privatägt. Ett system där privata intressen tillverkar vårt allmänna betalningsmedel till kostnad av ovanpåliggande ränta. Vi vill alltså ändra på detta system och ersätta det gamla med ett system där alla gynnas likvärdigt och inte som idag - några få enskilda profitörer. Vi vill att Sverige har en nationell offentlig bank som finns i varje kommun med ett fysiskt bankkontor för att ge ökad service till folket. Vi vill samtidigt att det ersättande systemet inte rent mekaniskt bygger på att människor sätter sig i skuld. Vi menar att skuldbaserade banksystem är förlegade - och vi kommer se över lämpliga modeller där folkviljan sedan får avgöra vilken väg vi tar när vi nåt dithän. Enade Sverige vill bevara kontanterna som vi anser är oerhört viktiga i en tid där digitaliseringen nästintill helt tagit bort våra fysiska pengar. Vi vill också att ingen näringsidkare skall kunna neka att ta emot kontater som betalningsmedel för varor och tjänster med straffpåföljd om man förvägrat någon att betala kontant.

Bosse Jonsson 2021-05-12

ÅTERINFÖRA FULLT TJÄNSTEMANNAANSVAR OCH INFÖRA EN RIKSRÄTT

Tjänstemannaansvar och försiktighetsprincipen - behövs nu och för all framtid. Sverige behöver tjänstemän som tjänar folket och därtill tar personligt ansvar för sina handlingar i rollen som tjänsteman. Alltför ofta ser vi tjänstemän som begår grova oegentligheter i samhället och klarar sig ostraffade. Med det menar vi att om en tjänsteman begår fel/brott i tjänsten ska tjänstemannen hållas ansvarig fullt ut för det. Preskriptionstiderna ska också förlängas. I vissa fall är de bara två år. Därför går internutredningar ofta långsamt. När utredningen är klar har eventuella brott ofta hunnit preskriberas. Vi vill dessutom att en fristående enhet utreder de påstådda brotten. Polisen ska t.ex. inte utreda misstänkta brott utförda av poliser. Vi vill även införa en riksrätt snarast där landsförrädiska tjänstemän kan dömas till livslånga straff eller ännu hårdare om deras brott är så pass grova. Enade Sverige kommer alltså återinföra en svensk riksrätt med detta menas en domstol eller en domstolsliknande process med uppgiften att behandla åtal mot högre statliga ämbetsmän och befattningshavare, såsom regeringsmedlemmar, domare eller landets statschef. I Sverige avskaffades riksrätten 1974 men skall alltså återinföras snarast möjligt enligt oss i Enade Sverige. Vi har många personer som står på kölistan för att processas genom riksrätten och många av dessa kommer dömas till hårda straff. Framförallt alla dom som försakat Sverige skada och försakat det svenska folkets intresse.

Bosse Jonsson 2021-05-12

VÅR SYN PÅ RELIGIONSFRIHET = FRIHET FRÅN RELIGION

Religion skall utövas i det egna hemmet eller i för ändamålet avsedda religiöst betingade lokaler/platser. Vi vill dock införa byggstopp av nya lokaler så som t.ex kyrkor, tempel, moskéer och synagoger. Böneutrop är strikt förbjudna och kan tolkas som hets mot svenska folket och är inget som finns med i vår samhällsbild. I händelse av att en religion hotar svenska folkets ställning, svensk livsstil, svensk kultur och nationen som helhet - så kommer Enade Sverige vidta kraftfulla åtgärder mot religionen i fråga med förbud och inskränkningar. Ansiktsmaskering eller ansiktstäckande klädsel kommer förbjudas på allmän plats med fängelse i straffskalan (gripbart för envar).

Bosse Jonsson 2021-05-12

POLISREFORM OCH DECENTRALISERING AV POLISEN

Vi vill att varje svensk kommun har minst 1 bemannad polisstation. Idag finns det kommuner utan egen polis. Vi vill gå i motsatt riktning mot idag och decentralisera polismyndigheten för att få en mer tillgänglig folklig polis med lokalkännedom för ökad trygghet och samhällsservice för folket. Visionen är att folket och polisen skall ha en ömsesidig respekt som det var förr i tiden. Vi vill ge tillräckliga resurser för att ro denna reform i hamn och vi är övertygade om att brott mot individen kommer lösas i allt större grad i jämförelse med idag då brott mot stat och företag prioriteras högre.

Bosse Jonsson 2021-05-12

FÖRSVARSMAKTSREFORM - FÖR FOLKET OCH SVERIGE

Utökad flerårig värnplikt som är avlönad. Ta hem svenska soldater från utlandet och aldrig mer skicka soldater till andra länder. Försvarsmakten skall återigen bli djupt folkligt förankrad samt ha ett starkt hemvärn som väntar för de som vill efter avslutad värnplikt. Försvarsmakten skall bevaka Sveriges territorium och skydda Sveriges medborgare.

Bosse Jonsson 2021-05-12

För mer information läs vårt partiprogram: