Min politik för sverige

Aktuellt:

Nedan kan ni läsa om min politik för Sverige uppdelat sakfråga för sakfråga. Jag kommer ständigt arbeta för att utveckla både mig själv och min politik. Därför kommer jag med tiden lägga till fler sakfrågor under resans gång i de frågor jag vill ta ställning. Mitt fokus är att bygga upp ett starkt Sverige som aldrig igen hamnar i nuvarande samhällskollaps så som vi gjort på grund av oansvariga egennyttiga politiker under allt för lång tid. Det svenska folket behöver representanter i regering och riksdag det saknar dom idag.

Med mig för Enade Sverige kommer svenska folket alltid ha en trogen tjänare då jag så fort jag blivit invald kommer låta folket styra besluten i direktdemokratisk anda i de frågor folket anser vara behjärtansvärda. T.ex Kalle Svensson skriver ett förslag på vår hemsida i ett för detta avseende forum. När detta förslag sedan har signerats av t.ex 25 personer kommunalt eller 100 personer om det är en rikstäckande fråga så går förslaget till omröstning. Där kommer då alla Enade Sverige medlemmar kunna rösta för eller mot förslaget. Alla röster redovisas transparent. Rikstäckande frågor kommer kräva 3 omröstningar i respektive fråga fördelat över en tolv månaders period. Om 2 av 3 omröstningar är för eller mot så går resultatet igenom. Detta är mitt mål och vision. I de frågor som folket ej röstat i kommer jag efter bästa förmåga fatta egna beslut men alltid med svenska folkets bästa i fokus.

Framtida behov för Enade Sverige: (Det vill säga när jag väl blivit inröstad i kommun/riksdag)

 • Kommande för Enade Sverige är alltså ett medlemsregister med tillhörande symbolisk månatlig medlemsavgift och lösningar för detta ändamål.
 • Betalningslösning för medlemsavgifterna.
 • Kommer också behöva ta fram ett forum för alla inskickade förslag där man också lägger sin röst via mobilt/bankID inloggning.

Partiprogram ENADE SVERIGE - senast uppdaterat 2020-07-02

Jag för Enade Sverige kommer verka för att helt ta bort skatten på drivmedel

Jag anser att svenska folket förtjänar skattebefriade drivmedel. Det är tillräckligt dyrt att äga ett fordon som det är idag och jag tror att det bara skulle innebära fördelar både för enskilda individer och för en stor mängd företag med billigare drivmedel. Till exempel så i april 2020 kostade bensinen i genomsnitt 12,64 kronor litern. 73 procent, eller 9,22 kronor, av priset utgjordes av skatter. Bensinskatt är ett samlingsbegrepp för koldioxidskatt, energiskatt och moms. Enade Sverige kommer verka för att ta bort all skatt på drivmedel. Detta är också ett steg i rätt riktning då vi vill se att landsbygden får ett uppsving - det ska gå ihop ekonomiskt att bo t.ex i Norrland och färdas långa sträckor i sitt fordon dagligen. När vi lyckas genomföra detta kostar drivmedlen några kronor litern. Överkomligt anser jag. Samtidigt vill jag införa ett pristak att så drivmedelsbolagen ej kan lägga på mer än 2kr litern i vinstmarginal.

2020-06-30 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Jag för Enade Sverige vill förbjuda 5G nätet

Svenska folket skall inte vara försökskaniner för ett projekt som startats 2016 och nu nyligen lanserats i stad efter stad. Detta har alltså lanserats utan någon som helst tillfredsställande öppen debatt inför folket. Förespråkarna för denna nya teknik borde ju rimligtvis gladeligen ställa upp på en serie debatter för att påvisa hur ofarligt det är för människors hälsa.

Men när man inte gör detta och i kombination med avsaknad av tjänstemannaansvar så stödjer jag mig på försiktighetsprincipen när jag säger att 5G skall FÖRBJUDAS tills dess det är bevisats vara ofarligt. Man pratar om olika strålningsnivåer som man skall förhålla sig inom men hur ligger det till i verkligheten är uppmätta värdena opartiskt framtagna eller är det förespråkarnas egna mätvärden som presenteras för Strålskyddsmyndigheten?

Som en ren försiktighetsåtgärd och för att visa solidaritet och empati för våra medmänniskor måste teknik som denna dras i långbänk för att testas ordentligt och ha ansvariga personer som står till svars om det blir katastrof, Att lansera ny teknik utan detta är helt oansvarigt och borde nära nog vara kriminellt. Att inte fler partier har reagerat på frågan får stå för dom. Men jag vidhåller att jag vill se solklara bevis innan jag för Enade Sverige ändrar min hållning i frågan.

2020-06-29 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Jag för Enade Sverige vill att Sverige nationaliserar telekominfrastrukturen

Svenska folket skall inte vara försökskaniner för ett projekt som startats 2016 och nu nyligen lanserats i stad efter stad. Detta har alltså lanserats utan någon som helst tillfredsställande öppen debatt inför folket. Förespråkarna för denna nya teknik borde ju rimligtvis gladeligen ställa upp på en serie debatter för att påvisa hur ofarligt det är för människors hälsa.

Men när man inte gör detta och i kombination med avsaknad av tjänstemannaansvar så stödjer jag mig på försiktighetsprincipen när jag säger att 5G skall FÖRBJUDAS tills dess det är bevisats vara ofarligt. Man pratar om strålningsnivåer som man skall förhålla sig till som ofarliga, men hur ligger det till i verkligheten när de fastslagna riktlinjerna inte är opartiskt framtagna och är det istället förespråkarnas egna mätvärden som presenteras för Strålskyddsmyndigheten?

Som en ren försiktighetsåtgärd och för att visa solidaritet och empati för våra medmänniskor måste teknik som denna dras i långbänk för att testas ordentligt och ha ansvariga personer som står till svars om det blir katastrof, Att lansera ny teknik utan detta är helt oansvarigt och borde nära nog vara kriminellt. Att inte fler partier har reagerat på frågan får stå för dom. Men jag vidhåller att jag vill se solklara bevis innan jag för Enade Sverige ändrar min hållning i frågan.

2020-06-28 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Jag för Enade Sverige kommer verka för att ta bort Fyraprocentsspärren

Jag menar på att det är dags att vi delar upp dom 349 riksdagsplatserna baserat helt matematiskt på antal röster för respektive parti. Detta kommer ge politiken nytt liv och fler människor kommer engagera sig politiskt ute i stugorna igen detta pga fler människor kommer känna sig representerade på riksdagsnivå. Det kanske inte är någon slump att man 1968 införde fyraprocentsspärren vid den partiella författningsreformen. Enade Sverige vill alltså reformera Regeringsformen och ta bort denna spärr helt och istället dela antalet röster i valet på det antal platser som finns 349st idag.

Att vilja ha kvar denna spärr är helt ologiskt i min mening och man kan ju misstänka att man kanske inte vill att folket skall vara mer politiskt engagerade än vad dom är samtiden. I senaste valet till riksdagen 2018 så röstade 6 535 271 personer. 4% av detta antal personers röster motsvarar alltså 261410st, detta är alltså kravet för att få vara med att dela på riksdagsplatserna dom 349st som finns. Med Enade Sveriges metod så skulle det krävas 18725st röster för att få en riksdagsstol.

2020-06-27 // Bosse Jonsson för Enade Sverige

Vi vill skriva våra egna lagar i Sverige Vi vill skriva våra egna lagar i Sverige

Jag vill att Sverige lämnar EU snarast

Jag kommer på alla möjliga sätt verka för ett utträde ur EU. När jag väl når riksdagen kommer jag lägga förslag om en folkomröstning för att lämna EU. Med egen majoritet eller tillräckligt stor majoritet för att lämna EU skulle man så också verka för att skriva om grundlagen för att förhindra Sverige från att i framtiden åter gå med i liknande förbindelser med EU.

Ett EU utträde stoppar inte Sverige från att samarbeta och göra affärer med andra länder - snarare tvärtom vi kan göra mer som vi vill som ett fritt självständigt land. När Sverige slutligen blir fri från EU´s tentakler och när röken har lagt sig börjar så det stora arbetet med att få ordning på självförsörjningen. Folket skulle ha en stor bidragande roll i prioriteringen av vad som skall åtgärdas först i detta scenario.

Jag vill att Sverige skall sikta på att bli så självständigt som möjligt när det gäller allt från ekologiskt jordbruk och livsmedelsproduktion till drivmedel och högteknologi. Med det menas att alla basvaror ska tillverkas inom landet. Sverige måste ha ett jordbruk som räcker till befolkningen, Sverige måste ha industriell kunskap inom alla områden. I dagsläget har många industrier flyttat ut. Dom ska lockas tillbaka genom minskad byråkrati, dramatiskt förenklade skatteregler och skatterabatter för nyetableringar/återetableringar.

En del i att lyckas med detta kommer också va att införa mer självhushåll och hemkunskap i skolan samt bygga upp en modern folkligt förankrad försvarsmakt med fokus på att skydda vårt svenska territorium. Jag kommer verka för att decentralisera makten från Bryssel och Stockholm ut till kommunerna. Med kommunalt självstyre stimuleras fler folkomröstningar i frågor som folket vill besluta om och invånarna kommer bli mer engagerade rent politiskt. Detta kommer då  ske i envars  egen hemkommun - kommunen tillåts bli formad lokalt. Målbilden är att inget ska göras eller bekostas utan att medborgarna är delaktiga i besluten. Det görs genom att decentralisera det mesta. Att flytta besluten nära medborgarna så de kan säga sitt i olika frågor genom förslagsvis direktdemokrati ordnat hemifrån via internet.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag för Enade Sverige kommer verka för en penningreform

Jag menar att det allmänna alltså folket skall ha kontrollen och insynen över vår svenska valuta, därför kommer jag verka för en rejäl penningreform av det nuvarande privatägda banksystemet - jag vill inte ha ett skuldbaserat banksystem. Givetvis ska Sverige bevara kontanterna då jag anser det vara av fundamental betydelse för folket att ha kontanter vid betalning av varor och tjänster. Jag vill inte se ett Sverige med enbart elektroniska pengar - då sitter folket verkligen i knät på storbankerna. Jag tar avstånd från hur pengar skapas idag och av vem. Jag anser det vara bedrägligt att privata intressen tillåts skapa nya pengar (pengar=skuldhandlingar med en påliggande ränta - som skapar behovet av oändligt antal nya människor i rollen som skuldslavar) i samband med utlåning.

Exakt hur det nya banksystemet kommer se ut återstår att se - men det skulle kunna vara enligt följande kravspecifikation:
 • Icke skuldbaserat banksystem
 • Transparent och gynna alla lika och inte kontrolleras av privatägda storbanker.
Sverige kommer inte betala ut någon form av bidrag till icke-medborgare - våra egen befolkning måste ha förtur och få de bidrag man har rätt till. Det är slut på att sitta hemma och leva på bidrag något som har tillåtits av tidigare regimer oavsett röd eller blå regering. Våra äldre som arbetat ett helt liv måste få mer resurser och valmöjligheter vad det gäller boende och vård.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.
De privatägda bankernas människohandel. Det nuvarande banksystemet kräver hela tiden nya människor som tar nya lån. De privatägda bankernas människohandel. Det nuvarande banksystemet kräver hela tiden nya människor som tar nya lån.

Jag kommer verka för en immigrationsreform
Den av politiker och massmedia infekterade invandringsfrågan är i själva verket en nedtystad bankfråga då det nuvarande banksystemet hela tiden kräver nya människor som skuldsätter sig. Jag anser att Sverige är djupt insyltad i destabiliseringen av mellanöstern. Banker och svenska vapentillverkare har gjort grova pengar på just svensktillverkade vapensystem som skapar stort mänskligt lidande och förstörd infrastruktur - detta leder till människor på flykt - människor som på olika sätt väljer att ta sig till just Sverige - Där väntar så det hungriga privata banksystemet som behöver nya skuldbärare för att systemet inte skall krascha.

Därför vill jag att Sverige avbryter all vapenexport och därmed också avbryter destabilisering i krigsdrabbade länder samt enbart tillåta politisk asyl i Sverige. Jag anser vidare att Sverige måste stoppa den massinvandring vi har - detta för att svälta det nuvarande privatägda banksystemet då vi redan är i skuldmättnad med högst privatskuldsättning per capita i världen. När det privata banksystemet har ersatts med ett nationellt transparent ärligt och folkligt kontrollerat banksystem så får folket själva fatta beslut i frågan om invandringen genom en nationell folkomröstning.

Grundtanken är att folket skall ha makten över det allmänna betalningsmedlet och att Sverige tillåter fri rörlighet mellan länder så länge man har råd att försörja sitt eget uppehälle med enda undantaget alltså politisk asyl där man noga går igenom varje enskilt fall. Vidare så vill jag att processen för att bli svensk medborgare skall ses som  en provanställning under 5 års tid.
"Enligt uppgifter på Migrationsverkets hemsida kan det vid ansökan om medborgarskap i vissa fall ta upp till cirka 23 månader innan man får beslut, medan det i vissa fall bara tar en månad. Hur lång tid det tar i ditt fall beror på hur ditt fall ser ut. Ju mer komplicerade omständigheter, desto längre handläggningstid".

Detta system är ologiskt och orättvist. Jag kommer verka för att varje enskild måste handläggas i minst 5 års tid, och om man inte har begått brott och om man lärt sig svenska flytande samt svurit en trohetsed så får man privilegiet att bli svensk medborgare. Samma 5års period gäller för alla icke medborgare som vill bli svenska medborgare även dom med beviljad politisk asyl. Jag är övertygad att om man får kämpa lite för att bli medborgare så kommer man försvara sitt nya hemland mer och uppskatta allt det innebär. Jag anser detta vara det enda rätta. Personer från de nordiska länderna behöver inga särskilda tillstånd att få bo och arbeta i Sverige.

Min invandringspolitik för Enade Sverige i punktform:

 • Enade Sverige kommer verka för att stoppa alla former av bidrag till icke medborgare. Våra egna medborgare skall ha förtur och prioriteras. Icke medborgare måste antingen ha eget kapital för minst 2år från det att dom kommit in i landet och därefter försörja sig själv genom arbete, eller så kommer dom bli utvisade.
 • Enade Sverige kommer stoppa och vända på alla som vid gränsen ej har laglig rätt att vistas i Sverige.
 • Enda invandringen som tillåts är en väldigt liten hanterbar andel politiska asylärenden som gås igenom gediget av flera olika oberoende personer innan godkännande.
 • Sen den andra sortens möjlighet att flytta till Sverige blir om man kan påvisa dokumentation över eget kapital som räcker för minst 2års vistelse eller etablering individuellt per person.
 • Enade Sverige kommer kräva minst 5år handläggningstid för att bli svensk medborgare. Under denna perioden får inga brott begås med fängelse i straffskalan. Den sökande måste lära sig flytande svenska och försörja sig själv genom arbete och eller studera. Den sökande skall svära en trohetsed till landet Sverige och det svenska folkets kultur och traditioner där man förbinder sig att följa Sveriges lagar.
 • Enade Sverige kommer återkalla medborgarskap och utvisa individer ifråga som begått brott med fängelse i straffskalan inom en 5års period från det att vederbörande blivit svensk medborgare. Detta gäller även nyblivna svenska medborgare - ytterligare en 5års period startar den dagen dom blir svensk medborgare. Om dom inte begår brott med fängelse i straffskalan inom denna 2:a 5års period förblir dom svenska medborgare. Skulle dom begå brott med fängelse i straffskalan under denna period så utvisas vederbörande.
 • Enade Sverige kommer utvisa alla icke medborgare vid första begånget brott som ger fängelse i straffskalan. Detta leder också till ett automatiskt inreseförbud till Sverige på obestämd tid.
 • Enade Sverige kommer verka för fängelsestraff för att bära ansiktsmaskering på allmän plats. Därmed kommer Enade Sverige förbjuda ansiktsmaskering eller annan form av ansiktstäckande plagg på allmän plats.
 • Enade Sverige kommer stoppa all anhöriginvandring till Sverige.
 • Enade Sverige kommer utvisa de individer som bevisligen kan bedömas vara krigsförbrytare. Dessa individer kommer skickas till deras ursprungsländer där deras hemland får avgöra deras öde. Sverige skall inte vara härbärge för dessa individer. Detta leder också till ett automatiskt inreseförbud till Sverige på obestämd tid för respektive individ.
 • Enade Sverige kommer enbart godkänna ett acceptabelt antal nya svenska medborgarskap per år. Detta i sin tur kan medföra längre väntetid utöver den 5åriga handläggningstiden. Fortsatt krav på laglydighet och ej utföra brott med fängelse i straffskalan kvarstår tills dess individen blivit svensk medborgare.
 • Enade Sverige kommer verka för återvandring. För utländska medborgare kan den vara tvingande, för personer som erhållit svenskt medborgarskap kan man erbjuda att säga upp sitt svenska medborgarskap och flytta härifrån, med bindande löfte att aldrig återvända, mot en rimlig summa pengar.

  2020-06-02 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.
Vackert belägna Rättviks kyrka vid Siljans strand - Här har man firat många skolavslutningar och gått på bröllop Vackert belägna Rättviks kyrka vid Siljans strand - Här har man firat många skolavslutningar och gått på bröllop

Jag kommer reformera "religionsfrihet" och mer gå mot frihet från religion

Enade Sverige vill återgå till hur det var förr i Sverige innan massinvandringen - inte som dagens extrema och påtvingade mångfald som lett hela samhällsapparaten till kollaps. Det var ingen som frågade svenska folket om vi ville ta emot alla dessa hundratusentals människor från första början. Integrationen har totalt misslyckats och för att generalisera så har majoriteten av de nyanlända inte tagit seden dit dom kommit. Statistik är fakta och inte känslor och brotten bara ökar och ökar ibland icke-sverigefödda som är överrepresenterade i statistiken. Som svensk och som politiker är det min plikt att företräda svenska folkets intressen.

Vi svenskar skall inte riskera att hamna i minoritet i vårt eget land.

Den pågående islamiseringen kommer Enade Sverige se till att stoppa.

Enade Sverige kommer verka för att skärpa utövandet av främmande religioner i Sverige, t.ex. genom att förbjuda all nybyggnation av moskéer och synagogor och andra former av tempel och heliga mötesplatser/lokaler. Dom moskéer och synagogor som finns idag får vara kvar men inga nya får byggas p.g.a. säkerhetsrisker mot svenska folket och Sverige som nation.

Enade Sverige kommer förbjuda böneutrop då det riskerar att störa den allmänna ordningen.

Enade Sverige kommer alltid att hålla halalslakt och kosherslakt förbjudet i Sverige med tanke på att vi anser det vara en form av oförsvarligt djurplågeri. När Sverige lämnat EU så kommer Importerad halal eller kosherslaktat kött beskattas hårt och vara 10 gånger dyrare än inhemskt ekologiskt kött.

Enade Sverige kommer verka för att stärka minderårigas rättigheter till sin egen kropp och därför förbjuda all form av omskärelse på minderåriga som inte är av medicinskt skäl, oavsett religiös tillhörighet.

2020-06-16 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Är inte så opartiska som man borde vara - är istället en statlig propagandamaskin för regimen. Är inte så opartiska som man borde vara - är istället en statlig propagandamaskin för regimen.

Jag vill att public service skall reformeras om den skall få finnas kvar

Sedan 1 Januari 2019 bekostar svenska folket public service genom skattesedeln och det finns numera inget sätt att komma undan. Det spelar ingen roll om du inte har tv, radio eller internet hemma. Folket får så att säga betala för sin egen indoktrinering. Jag vill att folket skall få sätta agendan för vad som skall sändas i statlig public service. Jag menar att public service som den ser ut idag inte lever upp till sin egen värdegrund: "I den åttonde paragrafen av sändningstillståndet återfinns essensen av det som kallas public service: Att programmen ska präglas av folkbildningsambitioner, att det ska finnas en mångfald av åsikter, olika intressen ska tillgodoses när det gäller religion, kultur och vetenskap samt att programmen ska ha hög kvalitet." Inget av detta känns bekant, det är snarare en hel del propaganda inbakat allt från vacciner och sexualisering av barn i barnprogrammen till miljöpropaganda och moralpredikande till oss vuxna. Vart är alla allmänbildande program om hur man t.ex överlever i skogen, hur man gör upp en eld, hur man monterar isär och ihop en motor eller hur man virkar en tröja eller grytlapp. Alla dessa saker är kunskaper som våra föräldrar eller mor och farföräldrar hade men som vi förlorat på bara ett par generationer. Vi ska om vi vill behålla public service ha ett programutbud som folket önskar. Finansieringen av public service får tas från annat håll än från folkets fickor.

Enade Sverige vill införa 18års gräns på omskärelse oavsett kön. När man är 18år är man myndig och kan fatta beslutet själv.

Inga föräldrar eller släktingar skall tvinga någon under 18år att bli könsstympad. Religion är inte en ursäkt för att få göra undantag i lagen med Enade Sverige vid makten. Lagarna skall gälla lika för alla medborgare.

Enade Sverige kommer verka för att Läkare eller annan person som utför en könsstympning på någon som inte fyllt 18år och som inte gett sitt skriftliga godkännande bevittnat av oberoende vittne kommer dömas till fängelse i minst 4år upp till 10år - då detta kan jämföras med misshandelsbrott som är att anse som synnerligen grovt och även indragen läkarlegitimation.

Bakgrund:
Sedan 1982 har det varit förbjudet med kvinnlig omskärelse i Sverige. Men det är alltså ok med manlig könsstympning sedan 2001 - dvs tillåtet att operera bort förhuden på omyndiga pojkar utan medicinsk orsak.
Från 1177 vårdguiden: "Alla former av omskärelse på flickor är olagligt i Sverige. Det är också olagligt att planera, förbereda eller be någon annan att utföra en omskärelse. Du som arbetar med barn och ungdomar är skyldig att anmäla till socialtjänsten om du känner till eller misstänker att någon riskerar att bli utsatt för omskärelse."

Enade Sverige vill att detsamma skall gälla för manlig könsstympning. Jag kommer alltså verka för att det skall fortsatt vara förbjudet med kvinnlig könsstympning och även manlig könsstympning utan medicinsk orsak till och med 18års ålder då får båda könen bestämma själva hur dom vill göra. I händelse av att man utför detta ingrepp utanför Sveriges gränser och personen ifråga är under 18år så riskerar föräldrarna att dömas för medhjälp till grov misshandel med fängelse i straffskalan väl tillbaka i Sverige.

2020-06-13 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill verka för att barn blir förskonade från att utsättas för HBTQ-propaganda fram till arton års ålder

Enade Sverige menar att vi måste försvara våra barn och kärnfamiljen från den importerade hbtq-rörelsen som av privatägd massmedia lyfts fram som bra förebilder för barn och unga. Enade Sverige menar att barn måste få låtas vara barn och när det är dags få en objektiv och ej vinklad sexualutbildning i skolan.

Detta är en het potatis men jag vill visa vart jag står i frågan. Jag för Enade Sverige vill dock poängtera att långt från alla hbtq-personer vill delta i pride och liknande evenemang och vill helst av allt få leva i fred ostört. Jag menar att det finns en politisk agenda och baktanke med att media, företag, föreningar och myndigheter lobbar för HBTQ.

2020-06-24 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill införa självförsvarsutbildning i skolan

Enade Sverige vill att skolan skall lära ut självförsvar där olika kampsporter lärs ut som ett obligatoriskt ämne genom hela grundskolan. Syftet är givetvis för att öka självkänslan och för att i skarpt läge veta hur man kan ta sig ur en situation på bästa sätt oskadd. Vid hemskolning får då föräldrarna ansvara för att barnet även får adekvat kunskap i detta ämne.

2020-06-02 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.
Vad lever vi i för samhälle om vi inte kan skydda våra minsta? Vad lever vi i för samhälle om vi inte kan skydda våra minsta?

Jag vill införa betydligt hårdare straff

Våldet i samhället har de sista 10 åren blivit mycket råare. Jag vill med hårdare straff avskräcka och förhoppningsvis minska antalet av en rad olika brott som bara har ökat sista tiden t.ex hot och våld mot barn, våldtäkter, rån och allmän förstörelse men också hårdare straff när det gäller korruption och ekonomisk brottslighet givetvis.

Jag vill att det skall bli konsekvenser för omyndiga som begår brott i Sverige.
Att man skall kunna dömas till exempelvis fängelse om brottet är av sådan art - och om vederbörande hinner fylla 18år innan brottets
preskriptionstid gått. Preskriptionstiden är från 2 år och uppåt beroende på brottets art. Så i princip menar jag att om en 14 åring rånar och misshandlar nån så skall denne 4 år senare dömas för brottet som denne gjort sig skyldig till. Jag tror detta skulle minska ungdomskriminaliteten avsevärt och kanske skulle ungdomarnas föräldrar ta sina tonåringar i örat lite oftare om dom är på väg att göra dumheter eller begå brott. Om Sverige inte tar tag i den här frågan kommer antalet brott bara fortsätta öka. Sen är jag arg på att vi inte tar tag i den ökande kriminaliteten bland icke medborgare. Jag förordar att personer som begår brott i Sverige och som inte är svensk medborgare direkt skall utvisas på obestämd tid om brottet ger fängelse i straffskalan.

Jag är generellt mot dödsstraff men när det gäller pedofiler förordar jag extremt hårda straff då jag tycker man förbrukat sina medborgerliga rättigheter om man våldfört sig på ett barn. Samhället idag försöker sexualisera barn och normalisera pedofili. Detta är nåt jag kommer verka kraftfullt mot och bekämpa till sista andetaget. Vi som föräldrar måste också ta ett större ansvar när agendor som dessa pågår. Vi måste skydda våra barn och informera dom om att det finns vuxna som gör dessa vidriga övergrepp på barn. Vi måste börja redan i skolorna och informera barnen om att dom äger rätten till sin egen kropp och om vikten att våga prata med någon i händelse att dom blir drabbade. Barn generellt är väldigt ovetande om vad rättigheter ens betyder och jag tror det är bra att lära barn tidigt om detta och om att tänka kritiskt och att ifrågasätta.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag kommer införa hårdare straff för djurplågeri - minst 6 månader i fängelse som ett minimum dvs inte böter som idag

Om du till exempel ser en granne sparka sin hund eller plågar sitt djur på annat sätt ska du anmäla det till polisen. Detta gäller även om man upptäcker plågsamma djurtransporter. Då kan polisen starta en förundersökning. Det innebär att du får berätta om vad du sett, grannen blir förhörd och eventuellt andra vittnen. Finns det tillräckliga bevis för brottet lämnas ärendet över till åklagare. Därefter bedömer åklagaren om bevisen är tillräckliga för att väcka åtal. Djurplågeri är ett brott som i dagsläget kan leda till böter eller fängelsestraff. Enade Sverige vill alltså att minimistraffet är fängelse i 6 månader om någon döms för djurplågeri. Enade Sverige kommer också förbjuda halal och kosherslakt i Sverige då vi anser det vara en form av djurplågeri och det förekommer olaglig halalslakt redan idag där man slaktar djur utan bedövning i garage och källarlokaler. Halal och kosherkött som importeras till Sverige kommer beskattas hårt.

2020-06-10 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill ge mer resurser till Polisen för att kunna decentralisera organisationen dvs gå i motsatt riktning

Jag vill att polisen skall i större grad skall kunna fokusera på att lösa brott mot individen och återfå folkets respekt. Jag är mot all form av militärisering av polisväsendet. Jag vill således ha en folklig polis som finns på plats ute i landet.

Jag vill se mer kommunikation mellan medborgare och Polisen, det finns idag ett begrepp för detta sk medborgarlöften som går ut på just att öka tryggheten, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och stärka förtroendet för polisen. Jag tror på denna typ av kommunikation. Sen vill jag samtidigt poängtera att jag vill att polisen tar vår värdegrund i beaktande i sitt arbete - dvs att alla medborgare är lika inför lagen - och att politiker och andra makthavare inte skall särbehandlas på något sätt, läs mer längre ned under Värdegrund. Jag vill även stötta poliser som säger nej till en order som direkt skulle bryta mot lagen.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill att varje kommun i Sverige har en bemannad polisstation

Jag vill att Sverige har fler lokala poliser ute i samhället på fältet. En folklig polis med mer lokalkännedom. 21 procent av landets kommuner, var femte kommun, saknar stationär polis. Det finns ingen polisiär närvaro över huvud taget. Som ett exempel på vilken effekt det kan få är att vid ett nödlarm kan det ta en halvtimme eller upp till ett par timmar innan polis dyker upp, om de dyker upp alls.

Jag vill verka för att polisen får dom resurser som behövs för att vi ska kunna ha minst 1 polisstation med acceptabelt antal poliser anställda per kommun i hela landet.

2020-06-09 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill ha en modern och folkligt förankrad försvarsmakt

Syftet för svensk militär skall vara att försvara landet Sveriges territorium och dess invånare. Därför vill jag ta hem alla våra soldater i utlandstjänst och därefter aldrig mer skicka soldater utomlands. Inte ens i sk "fredsbevarande" syften.

Jag vill också att Sverige skall dra sig ur FN snarast möjligt då jag anser det enbart verka som ett verktyg för globalistiska intressen och inte för ett självständigt Sverige. FN är enligt mig ingen legitim organisation och det finns mängder av skandaler kopplat till mänskligt lidande pga just FNs inblandning. 

Jag vill att vårt land skall vara neutralt rent militärt och att Sveriges försvarsmakt är just en försvarsmakt inte en krigsmakt.
Jag vill att Sverige omedelbart avslutar allt samarbete med NATO. Jag vill att Sverige avbryter all vår vapenexport, vi kan exportera andra varor och tjänster istället. Jag vill enbart bedriva vapenforskning och tillverkning för det egna försvarets bruk.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Hemvärnets skyttesoldater övar. Hemvärnets skyttesoldater övar.

Jag vill som ett led i att ha en folkligt förankrad försvarsmakt rusta upp och utbilda ett starkt hemvärn med frivilliga medborgare som ingår i invasionsförsvaret

Med det menar jag att alla, både kvinnor och män som vill och kan ska ingå i hemvärnet. Det blir en av stöttepelarna i försvaret. Bakom varje tuva, bakom varje träd, bakom varje knut kan den lede fi vänta sig att en tungt beväpnad hemvärnsman ligger på lur.

Ett starkt invasionsförsvar är vår viktigaste försäkring för att behålla friheten och med ett stort hemvärn stärks samhörigheten och kamratskapet. Få svenskar kommer att välja att stå utanför men medlemskapet ska vara frivilligt. Alla springer inte lika snabbt eller skjuter lika bra. Men alla har något att tillföra och känner sin hembygd och människorna som lever och bor där. Innan man kan bli hemvärnssoldat måste den sökande få godkända resultat på säkerhetskontrollen som genomförs av Must, Militära underrättelsetjänsten, och polisen - dessutom får personen inte ha något klander med de sociala myndigheterna i kommunen.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Det ska vara slut på egennyttiga tjänstemän Det ska vara slut på egennyttiga tjänstemän
Jag vill återinföra tjänstemannaansvaret snarast

Sverige behöver tjänstemän som tjänar folket och därtill tar personligt ansvar för sina handlingar i rollen som tjänsteman. Alltför ofta ser vi tjänstemän som begår grova oegentligheter i samhället och klarar sig ostraffade.

Med det menar jag att om en tjänsteman begår fel/brott i tjänsten ska tjänstemannen hållas ansvarig fullt ut för det. Preskriptionstiderna ska också förlängas. I vissa fall är de bara två år. Därför går internutredningar ofta långsamt. När utredningen är klar har eventuella brott ofta hunnit preskriberas. Jag vill dessutom att en fristående enhet utreder de påstådda brotten. Polisen ska t.ex. inte utreda misstänkta brott utförda av poliser.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.
Människor ska inte vara försökskaniner Människor ska inte vara försökskaniner
Jag anser att försiktighetsprincipen skall råda

Försiktighetsprincipen skall råda i vårt samhälle egentligen i allt applicerbart när det gäller riskfaktorer för vår hälsa och miljö i de frågor folket anser vara angelägna t.e.x giftiga utsläpp, kemikalier i leksaker och barnkläder, 5g mobilstrålning, vaccin etc. Försiktighetsprincipen knyter an till återinfört tjänstemannaansvar.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill att landet omedelbart avslutar allt samarbete med NATO

Jag vill att Sverige tar hem all svensk militär som befinner sig på diverse utlandsuppdrag även dom i sk "fredsbevarande syfte". Syftet för svensk militär skall vara att försvara landet Sveriges territorium och dess invånare. Jag vill att vårt land skall vara neutralt rent militärt och att Sveriges försvarsmakt är just en försvarsmakt inte en krigsmakt. Jag vill även stötta militärer som säger nej till en order som direkt skulle bryta mot lagen.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Svenskar och Ryssar går tillbaka sedan vikingatiden. Svenskar och Ryssar går tillbaka sedan vikingatiden.
Jag kommer verka för ökad handel och samarbete med våra närliggande länder i regionen

Detta för att på så sätt skapa en stabil och trygg region. Jag vill bygga upp goda relationer med exempelvis Ryssland. Jag anser att det allt för länge pågått rena propagandaoperationer från svenska etablissemanget och massmedier för att förstöra relationen mellan Sverige och Ryssland. Detta är något jag vill ändra på. Jag tror att övriga länderna i regionen också kommer se detta initativ som något positivt.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill skrota FRA-lagen och kraftigt begränsa datalagringen

Med det menar jag att Sverige med denna lag har gått längst av alla demokratiska länder. Dessutom bryter den mot Europakonventionen på flera punkter. Även om om integritetsskyddet har stärkts jämfört med det ursprungliga förslaget så bryter den ändå mot Europakonventionen. Jag vill inte att myndigheterna ska föra mer än absolut nödvändiga register över landets medborgare. Jag anser inte att myndigheterna ska snoka i medborgarnas privatliv över huvudtaget enbart om det föreligger mycket starka skäl och då endast efter domstolsbeslut.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill stoppa all svensk vapenexport

Jag vill att Sverige enbart bedriver vapenforskning och tillverkning för det egna försvarets bruk. Vår vapenexport knyter an till det idag privatägda banksystemet och dess nuvarande funktion som jag vill reformera. Sverige kan exportera andra varor och tjänster istället för vapen. Ekologisk gmofri mat, medicin, cannabis, turism, svenska uppfinningar inom teknikområdet osv.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill verka för att legalisera cannabis rakt av

Denna växt har ofantligt många användningsområden och den kan vara till hjälp för människor som lider av diverse åkommor. Dessutom skulle en legalisering helt döda den droghandeln då man med Enade Sverige i makten kommer ha statliga Systembolaget och särskilda apotek som försäljningsställe för cannabisprodukter. Pengarna från försäljningen skulle gå rätt in i välfärdskassan. Nyligen klubbade högsta domstolen igenom att CBD-olja med THC är narkotikaklassat oavsett mängden THC. Detta trams kommer jag rätta till när jag väl når makten.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Botemedel inte symptomlindring! Botemedel inte symptomlindring!
Jag vill att staten bedriver egen medicinsk forskning

Med det menar jag att de stora läkemedelsbolagen är mera intresserade i att få fram symtomlindring än rena botemedel eftersom de tjänar mest på symtomlindring. Dessutom vill de inte forska kring ämnen som de inte kan få patent på. Därför behöver Sverige en egen forskning utan vinstintressen som styr forskningen och som istället har folkets bästa i fokus. De botande läkemedlen kan även vara naturläkemedel som även kallas för alternativmedicin. Jag vill att vården ska ge effektiv och skonsam medicin för patienten. Sverige blir ganska ensamma om att ta fram botemedel. Jag kommer aldrig verka för obligatorisk/påtvingade vaccinationer på någon medborgare. Detta val får envar göra för sig och sina barn.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.
Låt folk välja vård om dom vill Låt folk välja vård om dom vill
Jag vill låta patienten själv välja behandlingsmetod

Försäkringskassan ska inte ska diskriminera någon utan ge full ersättning oavsett metod. Med det menar jag att det finns många alternativbehandlingar och staten ska inte styra vilka metoder som ska användas vid behandling av sjukdomar. Det ska endast patienten avgöra. Utan inblandning och styrning. Jag vill ge patienten mer att säga till om helt enkelt. Läkare kommer också troligen ge sina patienter bättre råd och rekommendationer iomed återinfört tjänstemannaansvar samt försiktighetsprincipen.


2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill ge våra äldre och personer med funktionsvariation möjligheten att välja vart dom vill bo

Om dom vill bo kvar i hemmet så ska dom få göra detta och då få vård av anhörig eller närstående. Vårdaren får då ett kommunalt bidrag för detta. Jag tror många människor hellre bor kvar i sin trygga hemmiljö med nära och kära istället för att slussas till "hemmet". Jag tror också att den hemlagade maten och sociala umgänget med personer man älskar kommer leda till en högre livskvalité än den man får på många av dom vårdinrättningar som finns idag. Det är heller inte alla äldre som har ekonomin att betala för att få komma till en vårdinrättning med hög kvalitet. Nu med möjligheten att bo kvar hemma kommer alla kunna ha det bra till slutet. Jag vill värna om familjen som jag anser är viktigast av allt.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

För folkhälsan För folkhälsan
Jag vill göra hela riket till en GMO-fri zon

Detta genom att stoppa all import och brukande av GMO". Med det menar jag att all mat kommer att vara 100 % GMO-fri. Det kommer inte att få säljas mat som innehåller ens det minsta andel GMO, att inget djurfoder ska få innehålla ens den mista andel GMO, att inga genmanipulerade växter ska få odlas utomhus. Att inga genmanipulerade växter eller djur ska få importeras eller sälja inom rikets gränser. Försök på möss visade att mössen fick tumörer redan efter några månader av genmanipulerad mat. Ändå får den säljas! Effekterna på människor vet vi inte och det kan ta 50 – 70 år innan vi vet det! Folket ska inte vara försökskaniner i detta experiment.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.
Fångarna kan få odla sina egna grönsaker Fångarna kan få odla sina egna grönsaker

Jag vill ge dom som har begått brott rehabilitering

Jag vill också att Sverige satsar på att bygga ut anstalterna så dom får fler platser då man har lagt ner flera anstalter och häkten. Jag vill också att Sverige satsar mer på kriminalvården så man kan täcka det personalbehov som finns.

Jag vill se att anstalterna och häkten blir bättre utrustade,   får mer utbildning och större möjlighet att lägga ned tid på respektive klient för att göra ett fullgott rehabiliteringsarbete. Som det är idag hinner personalen inte med att göra bättre än de mest grundläggande för dom intagna.

Jag vill se mer motiverad kriminalvårdspersonal så dom kan hjälpa fångarna att rehabilitera sig. Ingen kommer släppas ut på gatorna innan full strafftid och ordentlig rehabilitering genomförts och där bedömningen är av sådan art att den som begått brott anses kunna leva ett normalt laglydigt liv igen. Klienterna har mycket dötid som bör utnyttjas. Dom kostar trots allt skattebetalarna enorma summor och kan vara behjälpliga i olika samhällsprojekt. Jag anser att skattebetalarna kan kräva en del tillbaka av dom intagna också. Psykvården skall kraftigt ses över, all form av tvång och bestraffningar inom dessa forum kommer ses som förlegade metoder att uppnå ett tillfrisknande och fungerande liv för de människor som söker sig till eller blir tvingade in i denna form av vård.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Hemundervisning är tillåtet i alla nordiska länder utom Sverige! Dags att vi tillåter detta även i Sverige. Hemundervisning är tillåtet i alla nordiska länder utom Sverige! Dags att vi tillåter detta även i Sverige.

Jag vill att Sverige åter ska tillåta hemundervisning som ett valfritt alternativ till den sedvanliga skolan. Jag vill därmed också skrota skolplikten och ersätta den med en läroplikt

Jag anser det vara en mänsklig rättighet att få undervisa sina barn i hemmet. Jag anser att föräldrar som är motiverade att hemundervisa sina barn kommer göra ett fullgott jobb att se till att barnen lär sig läsa och skriva, räkna matte och så vidare. Men framförallt lära sig saker föräldrarna anser vara viktigt att ha med sig vidare i livet. Det kan t.ex vara att lära barnen odla grönsaker, ta hand om höns, grisar, kor, det kan vara att lära sig meka med en motor eller lära sig om datorer eller vad som helst.

Jag är övertygad att barn som hemskolas kommer ha minst lika bra betyg i dom nationella proven som barnen som går i vanliga skolan. Givetvis kommer dessa provtillfällen också påvisa om barnen inte lär sig tillräckligt hemma. Då får dom delta på deltid i skolan i dom ämnen som man måste förbättra. Skolor och rektorer skall inte kunna använda skolplikten(som jag kommer skrota) som argument om en förälder vill hemskola sitt barn. Jag är för ökad valfrihet.

En annan aspekt som också gör att föräldrar vill hemundervisa sina barn är att man ser en alarmerande negativ trend i en del skolor där elever vittnar om ökad otrygghet med ökning av t.ex hot och våld. Jag förutspår att Sverige dessvärre kommer få fler fall där barn farit illa i skolan pga detta. Skolorna måste bli bättre på att ta tag i buset i tidig ålder.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Nikola Tesla Nikola Tesla

Jag kommer verka för ny & allmännyttig teknik till folket

Jag vill att majoriteten av den sammantagna svenska forskningen fokuserar på att ta fram allmännyttig teknik som kommer vara till nytta i vardagen för oss alla. Det kan vara alternativ energi, alternativa drivmedel, alternativ kommunaltrafik t.ex maglevtåg.

Jag  vill inte att utvecklingen av ny allmännyttig teknik skall stoppas av giriga oligarker som vill hålla oss kvar i gamla hjulspår. Nikola Teslas öde är ett exempel. Jag vill att Sverige ger erkännande och stipendier till innovativa uppfinnare vars fokus ligger i linje med allmännyttighet och vid behov ge dom polisiärt beskydd om deras forskning är revolutionerande och skapar intresse från främmande makters underrättelsetjänster.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

Jag vill stoppa presstödet och partistödet helt och hållet

Jag anser att en tidning som inte säljer eller ett parti som inte kan stå på egna ben helt sonika ska få falla på eget rep. Idag får tidningarna och partierna stora summor pengar i form av statligt stöd. Huvuddelen av det direkta presstödet går idag till tidningar som har kopplingar till riksdagspartier.

Att tidningar med kopplingar till politiska partier får bidrag för sin verksamhet gör att vi kallar detta för ett slags indirekt partistöd något som jag också är helt mot och kommer verka för att stoppa. Jag anser att tidningar och partier får lösa sin ekonomi på egen hand utan bidrag och att folket då får avgöra vilka medier och partier dom vill stötta i form av köp och donationer.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.

En folkvald politiker skall tjäna folket inte sitt eget bästa En folkvald politiker skall tjäna folket inte sitt eget bästa
Jag vill att Sverige inför en ny lägre månadslön för riksdagsledamöter

Från nuvarande
66 900kr/mån till 25.000 kr/mån eller att summan är att jämföra med en genomsnittlig månadslön för sjuksköterska, poliser, lärare exempelvis. Jag menar på att man ska vilja tjäna folket och inte sko sig själv i rollen som politiker. Givetvis kommer lobbyism alltid vara ett problem men att sänka inträdeslönen kommer snabbt ge effekt.

Dessutom vill jag införa närvaroplikt i riksdagen för samtliga riksdagsledamöter och löneavdrag vid frånvaro. Med det menar jag att riksdagsledamöter har arbetstider precis som alla andra. Att de ska vara närvarande i riksdagen när den har möte. Samt att löneavdrag ska ske vid frånvaro utan giltigt skäl. Räkneexempel: 66900kr-25000kr = 41900kr x 349st(
riksdagsledamöter)x12 =175.477.200 kr per år till annat mer nödvändigt i samhället som är i behov.

2019-05-01 // Bosse Jonsson för Enade Sverige.